linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

OLPCHTQ-Các giảng viên tham gia các Ban chuyên môn Olympic Cơ học Toàn quốc

Stt Họ và tên Chức vụ Thời gian
1 Vũ Duy Quang Trưởng Ban Tổ chức 1989 đến 2016
2 Khổng Doãn Điền Ban Tổ chức
Ban giám khảo
Tiểu ban Cơ học kỹ thuật
1989 đến nay
3 Vũ Xuân Trường Ban giám khảo Tiểu ban Cơ học kỹ thuật
Ban giám khảo Tiểu ban Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật
2012 đến nay
4 Nguyễn Văn Huyến Ban giám khảo Tiểu ban Sức bền vật liệu 2012 đến nay
5 Nguyễn Minh Tuấn Ban giám khảo Tiểu ban Sức bền vật liệu 2015; 2016
6 Trần Văn Quyết Ban giám khảo Tiểu ban Thủy lực 2015; 2016