linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Nhóm Thiết kế Sáng tạo Cơ khí CED

Thiết kế sáng tạo cơ khí
Creative Engineering Design (CED)

(Thành lập theo Quyết định sô 
1407/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 06/7/2017 
của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.)

Trưởng nhóm nghiên cứu/phòng lab
TS. Trần Thế Văn

Liên hệ
TS. Trần Thế Văn
Email: vanct4.hut@gmail.com
Địa chỉ: 403 nhà A4 Khoa Cơ khí
Điện thoại: 0904.162.701

Các thành viên chính
TS. Ngô Thị Thảo
NCS. Vũ Đức Phúc (06/2014-06/2018)
NCS. Mạc Thị Bích (06/2015-06/2019)
NCS. Luyện Thế Thạnh (02/2017-02/2021)

Các cộng sự
PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn, Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên, Đại học Bách khoa Hà Nội

 
Giới thiệu chung
Nhóm nghiên cứu “Thiết kế sáng tạo cơ khí” được thành lập với mục đích thúc đẩy quá trình nghiên cứu thiết kế ra các sản phẩm sáng tạo, hữu ích trong lĩnh vực Cơ khí và Đời sống. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế (SCI, EI,...). Đào tạo đội ngũ nghiên cứu viên là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
 
Các hướng nghiên cứu chính
  • Các hệ truyền động độ chính xác cao;
  • Công nghệ khuôn mẫu, công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh;
  • Thiết kế hệ thống máy nén khí, Bơm bánh răng, Bơm chân không;
  • Truyền nhiệt trong kỹ thuật;
  • Công nghệ hàn, kết cấu hàn;
  • Ứng dụng lý thuyết ngược trong kỹ thuật
  • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ.
Một số công trình tiêu biểu gần đây

1. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “Study on the Anti-Twist Helical Gear Tooth Flank with Longitudinal Tooth Crowning,” ASME Journal of Mechanical Design, (ISI, IF:1.69), Vol. 136.
2. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “Tooth Contact Analysis of Double-Crowned Involute Helical Pairs Shaved by a Crowning Mechanism with Parallel Shaving Cutters,” Mechanism and Machine Theory, (ISI, IF:1.97) Vol. 79, pp. 198–216.
3. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “Tooth Contact Analysis for a Double-Crowned Involute Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks Generated by Dual-Lead Hob Cutters,” ASME Journal of Mechanical Design, (ISI, IF:1.69), Vol. 137. pp. 1–11.
4. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, "A Novel Finish Hobbing Methodology for Longitudinal Crowning of a Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks by Using Dual-Lead Hob Cutters," ASME Journal of Mechanical Design, (ISI, IF:1.69), Vol. 11.  PP.1-9.
5. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2016, “Transmission and Load Analysis for a Crowned Helical Gear Pair with Twist-Free Tooth Flanks Generated by an External Gear Honing Machine,” Mechanism and Machine Theory, (ISI, IF:1.97) Vol. 98, pp. 36–47.
6. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2015, “Dynamic response prediction of a twin-screw compressor with gas-induced cyclic loads based on multi-body dynamics,” International Journal of Refrigeration, (ISI, IF: 2.44), Vol. 65, pp 111-128.
7. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “A Crowned Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks Generated by a CNC Honing Machine,” International Journal of Mechanical And Production Engineering, (ISI, IF: 3.05), Vol. 3, Issue-1, pp. 29–35.
8. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “A Methodology for Longitudinal Tooth Flank Crowning of the Helical Gear on a CNC Honing Machine,” Advanced Materials Research, Vol. 1091 (2015) pp. 53-62.
9. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2015, “Lead Crowning and Anti-twist for Tooth Flank of a Heat Treated Helical Gear on Internal CNC Honing Machine,” Applied Mechanics and Materials, Vols. 799-800 (2015) pp 554-559.
10. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “A Methodology for Longitudinal Tooth Flank Crowning of the Helical Gear on a CNC Honing Machine,” Advanced Materials Research, Vol. 1091 (2015) pp. 53-62.
11. T-T. Ngo, J-H. Huang, C-C. Wang, 2015, “The BFGS Method for Estimating the Interface Temperature and Convection Coefficient in Ultrasonic Welding”, International Communication in Heat and Mass Transfer (IF: 2.782), Vol. 69, pp. 66–75.
12. J-H. Huang, T-T. Ngo, C-C. Wang, 2016, “HSDM and BFGS Method for Determining the Heat Generation and Range of Heat Distribution in Ultrasonic Seam Welding Problem”, Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamental, (IF: 1.33), Vol. 69, pp. 48-68.
13. T-T. Ngo, J-H. Huang, C-C. Wang, 2016, “Inverse Simulation and Experimental Verification of Temperature-Dependent Thermophysical Properties”, International Communication in Heat and Mass Transfer, (IF: 2.782), Vol. 71, pp. 137-147.
14. Jin-Huang Huang, Van-The Than, Thi-Thao Ngo, Chi-Chang Wang, 2016, “An inverse method for estimating heat sources in a high speed spindle”, Applied Thermal Engineering, (IF: 3.043), Vol. 105, pp. 65-76.
15. Van-The Than, Chi-Chang Wang, Thi-Thao Ngo, Jin H. Huang, 2016, “Estimating time-varying heat sources in a high speed spindle based on two measurement temperatures”, International Journal of Thermal Sciences,(IF: 2.769), Vol. 111, pp. 50-65.
16.

Thi-Thao Ngo, Jin H. Huang, Van-The Than, Chi-Chang Wang, 2017, “A BFGS and simple step method for estimating the interface temperature in 2D ultrasonic seam welding”, Applied Thermal Engineering , (IF: 3.043) Vol. 115, pp. 1031-1044.