linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 13 giảng viên, trong đó:
   - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 01 Tiến sĩ

   - 01 NCS tiến sĩ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
   - 04 Nghiên cứu sinh đang học (01 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 04 Thạc sĩ.


Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Duy Chinh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
2 Khổng Doãn Điền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên cao cấp
Nhà giáo ưu tú
3 Nguyễn Văn Huyến Thạc sĩ Giảng viên chính
4 Nguyễn Duy Kiều Thạc sĩ Giảng viên chính
5 Nguyễn Tiền Phong Thạc sĩ Giảng viên chính, 
6 Vũ Đức Phúc Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014 đến nay
Phó Trưởng Bộ môn
7 Vũ Duy Quang Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Giảng viên cao cấp
Nhà giáo nhân dân
8 Trần Văn Quyết Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
9 Hoàng Minh Thuận Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại 
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017 đến nay
10 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ  
11 Vũ Xuân Trường Nghiên cứu sinh tiến sĩ NCS khóa 11/2014-11/2017
Đã bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở (11/2017)
12 Nguyễn Minh Tuấn Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH Fengchia Đài Loan
từ tháng 09/2017 đến nay
13 Đặng Văn Tiến Thạc sĩ Giảng viên thử việc từ ngày 01/01/2018