linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Ban Lãnh đạo

A. LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa
 

 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Khoa. Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ. Quản lý cán bộ công chức thuộc khoa;

- Công tác đào tạo Đại học và Sau đại học;

- Công tác nghiên cứu khoa học.

Phó Trưởng Khoa
 

 

Giúp Trưởng khoa điều hành các hoạt động của khoa theo mảng công việc phân công. Phụ trách:

- Bộ môn Công nghệ Hàn;

- Công tác học sinh, sinh viên;

- Công tác hợp tác doanh nghiệp;

- Quản lý cơ sở vật chất, quản lý Phòng thực hành, thí nghiệm.
B. LÃNH ĐẠO CÁC BỘ MÔN (BM)

    Trưởng BM Kỹ thuật cơ sở: TS. Nguyễn Duy Chinh

    Trưởng BM Công nghệ Chế tạo máy: TS. Đỗ Anh Tuấn

    Trưởng BM Tự động hóa Thiết kế Công nghệ Cơ khí: TS. Trần Thế Văn

    Trưởng BM CN Hàn và Kết cấu công nghiệp: TS Lê Văn Thoài

    Phụ trách BM Công nghệ Cơ điện tử: ThS Nguyễn Văn Diên


C. CHI BỘ ĐẢNG, ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN, CÔNG ĐOÀN

    Bí thư Chi bộ Cơ khí: ThS. Lý Ngọc Quyết

    Chủ tịch Công đoàn khoa Cơ khí: NCS. Vũ Thị Quy

    Bí thư Liên chi đoàn Cơ khí: TS. Thân Văn Thế

    Chủ tịch Hội sinh viên khoa Cơ khí: TS Phạm Thị Hoa