linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

TS. Nguyễn Duy Chinh

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Description: E:\Chinh\chinh.jpg 1. Họ và tên: Nguyễn Duy Chinh                                            
2. Ngày sinh: 06/02/1979                                               
3. Nơi sinh: Khánh Ninh -  Yên Khánh - Ninh Bình
4. Quê quán: Khánh Nhạc - Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình       
5. Dân tộc: Kinh
6. Giới tính: Nam
7.
Đơn vị công tác: Bộ môn KTCS - Khoa Cơ khí
8.
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
9.
Điện thoại: 0979795539
10. Email: duychinhdhspkthy@gmail.com
11. Địa chỉ liên lạc: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - TP Hà Nội
12. Chuyên ngành: Cơ học
13. Học vị cao nhất: Tiến sĩ
14. 
Năm đạt học vị: 2011

II. GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC
- Cơ học lý thuyết
- Cơ học giải tích
- Dao động kỹ thuật
- Động lực học công trình
- Cơ học kỹ thuật
- Sức bền vật liệu
- Hướng dẫn luận văn Cao học
- Hướng dẫn luận án Tiến sĩ
III. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
- Dao động và điều khiển
- Động lực học hệ nhiều vật
- Ứng dụng giảm dao động cho Cơ cấu máy và các Công trình kỹ thuật
IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
- Hệ đào tạo: Chính quy.       
- Nơi đào tạo : Trường Đại học Thủy lợi
- Ngành học:  Công trình
- Nước đào tạo : Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ học - Năm cấp bằng: 2007
  Nơi đào tạo: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành : Cơ học - Năm cấp bằng: 2011
  Nơi đào tạo: Viện Cơ học-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Tên Luận án Tiến sĩ: “Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô  hình con lắc chịu tác dụng của ngoại lực.
3. Đào tạo, bồi dưỡng khác:


Thời gian Địa điểm Bằng cấp Ghi chú
13/4/2004 ÷ 24/4/2008 Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Đào tạo Chứng chỉ giáo dục Đại học  
 
 V. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian Đơn vị Chức vụ/ chức danh Chuyên ngành giảng dạy
Từ năm 2003   đến 04/2015 Bộ môn Cơ học kỹ thuật - Trường Đại học Thuỷ lợi Giảng viên Cơ học
Từ 05/2015 đến nay Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí - Trường ĐH SPKT Hưng Yên Giảng viên;
Trưởng Bộ môn.
Cơ học
 
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
1. Các đề tài nghiên cu khoa hc
 

TT Tên đề tài nghiên cứu Mã số Cấp bảo vệ Thời gian Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 Nghiên cứu giảm dao động xoắn cho trục máy bằng bộ hấp thụ dao động TMD T 2015-21-14 Cấp Trường 05/2015 -¸12/2015 Chủ nhiệm đề tài Tốt
 
2. Các bài báo, báo cáo khoa học
 

TT Tên công trình Nơi đăng Thời gian Ghi chú
1 Nghiên cứu bộ hấp thụ dao động [TMD] đối với hệ con lắc ngược. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường số 7/11/2004, tr 61-69. 2004  
2 Nghiên cứu ổn định vị trí cân bằng của hệ con lắc ngược. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường số 8/02/2005,   tr 19-23. 2005  
3 Mở rộng các kết quả nghiên cứu bộ hấp thụ dao động đối với hệ con lắc ngược cho trường hợp con lắc thuận. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường số 10/09/2005, tr 71-75. 2005  
4 Nghiên cứu giảm dao động cho cơ cấu có dạng con lắc ngang bằng bộ hấp thụ dao động. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường số 15-11/2006, kỷ niệm 30 năm thành lập các đoàn ĐH, tr 223- 231. 2006  
5 Nghiên cứu dao động của hệ con lắc ngược có lắp đặt hệ thống giảm dao động TMD và DVA. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội ngày 6-7/12/2007. Tập 1: Động lực học và Điều khiển, tr 53- 62. 2007  
6 Nghiên cứu dao động của hệ con lắc ngược có lắp đặt hệ thống giảm dao động TMD. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 4/2007, tr 17- 23. 2007  
7 Nghiên cứu và áp dụng các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD-N đối với hệ con lắc ngược vào việc giảm dao động cho tháp nước. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng số 2/2008, tr 12- 20. 2008  
8 Nghiên cứu tìm các thông số tối  ưu của  hệ thống giảm dao động TMD đối với hệ con lắc ngược và áp dụng kết quả nghiên cứu, giảm dao động cho tháp khớp nối đại dương. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học, Hà nội ngày 8-9/4/2009. Tập 2: Cơ học máy; Động lực học và điều khiển, tr 249 – 261. 2009  
9 Tính toán xác định các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD-D đối với hệ con lắc ngược và áp dụng kết quả nghiên cứu giảm dao động cho cầu giao thông. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học, Hà nội ngày  8-9/4/2009. Tập 2: Cơ học máy; Động lực học và điều khiển, tr 262 – 271. 2009  
10 Optimal parameters of vibration reduction system TMD-D and DVA for an inverted pendulum type structure. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 32, No 1 (2010), pp. 59-69. 2010  
11 Research to reduce vibration for shaft of machines using Tuned Mass Damper (TMD). Proceedings of The Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014, ISBN 978-604-911-942-2,  pp.132-136. 2014  
12 Một số nghiên cứu giảm dao động sử dụng bộ hấp thụ dao động TMD. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 4/2014, tr. 19-24 2014  
13 Một số phương pháp tìm tham số tối ưu của bộ TMD đối với hệ chính dao động một bậc tự do. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 1/2015. 2015  
14 Nghiên cứu xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD dạng con lắc lệch tâm giảm dao động xoắn cho trục máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 7 (9/2015), tr.9-14 2015  
15 Nghiên cứu xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD dạng con lắc kép giảm dao động xoắn cho trục máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 6 (2/2015), tr.15-20 2015  
16 Tối ưu hóa thông số bộ hấp thụ TMD dạng rãnh trượt tròn giảm dao động xoắn cho trục máy bằng phương pháp EULER. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 6 (2/2015), tr.21-26 2015  
17 Nghiên cứu tìm tham số tối ưu giảm dao động xoắn cho trục máy theo phương pháp cân bằng cực. Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng, Hội kết cấu và công nghệ  xây dựng Việt Nam, ISSN: 0859-3194, vol3.2015. 2015  
18 Research on specify optimal parameters of the TMD to reduce torsional vibration for shaft Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 8 (12/2015), tr.15-20 2015  
19 Về một thuật toán lập trình trong tính toán động học các hệ Cơ học Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 9 (3/2016), tr.08-12 2016  
20 Nghiên cứu giảm dao động xoắn cho trục đàn hồi mặt cắt tròn bằng bộ hấp thụ dao động TMD Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng, Hội kết cấu và công nghệ  xây dựng Việt Nam, ISSN: 0859-3194, vol2.2016. 2016  
                                                                             
3. Sách giáo trình đã xut bn
 

TT Tên giáo trình, sách Nơi xuất bản Thời gian Ghi chú
1. Cơ học kỹ thuật - Tĩnh học (Engineering Mechanics-Statics), 2007. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công Nghệ. 2007 Dịch
2. Cơ học kỹ thuật - Động lực học (Engineering Mechanics - Dynamics). Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công Nghệ. 2008 Dịch
3. Dao động cơ học (Mechanical Vibrations),  Tập 1. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công Nghệ. 2010 Dịch
4. Dao động cơ học (Mechanical Vibrations), Tập 2. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công Nghệ. 2010 Dịch
5. Phương pháp số trong Cơ học kỹ thuật. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 2014 Biên soạn
6. Tuyển tập Bài tập và Lời giải Cơ học kỹ thuật phần Động lực học. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 2014 Biên soạn