linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

ctđt_cnctm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
 
NĂM 2018
Bản mô tả chương trình đào tạo
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 1_1)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 1_2)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 2)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 3)
NĂM 2020
Bản mô tả chương trình đào tạo
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 1)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 2)
NĂM 2022
Bản mô tả chương trình đào tạo
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 1)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 2)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 3)
Đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo
(Quyển 4)