linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ

Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp hiện có 8 giảng viên. Trong đó:
 

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Mạnh Phó Giáo sư (2023)
Tiến sĩ (2016)
Giảng viên chính (2020)
 
2 Ngô Thị Thảo Phó Giáo sư (03/2022)
Tiến sĩ (2016)
Giảng viên chính (2020)
Phó Trưởng Bộ môn
3 Nguyễn Văn Nhất Tiến sĩ (2019)
Giảng viên chính (2023)
 
4 Nguyễn Minh Tân Tiến sĩ (2019) Trưởng Bộ môn
5 Bùi Khắc Khánh Tiến sĩ (2019)  
6 Nguyễn Thanh Phú Tiến sĩ (2019)  
7 Bùi Văn Khoản Tiến sĩ (2023)  
8 Trần Ngọc Thành Giảng viên chính
Thạc sĩ