linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ


Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp gồm 11 giảng viên.
Trong đó:
- Tiến sỹ: 02
- Nghiên cứu sinh: 06
- Thạc sĩ: 03;
- Các giảng viên dạy thực hành đều có chứng chỉ hàn quốc tế 6G và có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đinh Văn Bân Giảng viên, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
2 Bùi Khắc Khánh Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu cơ khí
(2016-2020)
3 Bùi Văn Khoản Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu cơ khí
(12/2014-12/2018)
4 Nguyễn Quốc Mạnh Giảng viên, Tiến sĩ  
5 Nguyễn Văn Nhất Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Đài Loan
(2015-2019)
6 Nguyễn Thanh Phú Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu cơ khí
(2016-2020)
7 Nguyễn Minh Tân Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu cơ khí
(12/2014-12/2018)
8 Trần Ngọc Thành Giảng viên chính, Thạc sĩ  
9 Luyện Thế Thạnh Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
10 Ngô Thị Thảo Giảng viên, Tiến sĩ  
11 Lê Văn Thoài Giảng viên chính, Thạc sĩ Phụ trách Bộ môn
Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu cơ khí
(12/2014-12/2017)